ცენტრის მისია

11-11-2020
ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მისია სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის, როგორც საქართველოს ერთ-ერთი წამყვანი დაწესებულების როლის შენარჩუნება-გაძლიერებაში, ინტელექტუალური რესურსების ეფექტური გამოყენების საფუძველზე სხვადასხვა სირთულის კვლევითი და ინოვაციური პროექტების განხორციელებაში, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე მეცნიერებისა და საზოგადოებრივი განვითარების წინსვლაში მდგომარეობს. 
 
ცენტრის მიზნებს წარმოადგენს:

 • სამეცნიერო - კვლევითი საკონსულტაციო და საექსპერტო საქმიანობის განხორციელება;
 • ქვეყნის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პროგრესის ხელშეწყობა;
 • სამეცნიერო საქმიანობისათვის ყოველმხრივი ხელშეწყობა;
 • ახალი ტექნოლოგიების შექმნა, ანალიზი და გავრცელება;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის განვითარება;
 • ცენტრის სამეცნიერო პერსონალის მობილობის წახალისება;
 • ახალი სამეცნიერო პერსონალის მომზადებისა და გადამზადების ხელშეწყობა;
 • უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებთან თანამშრომლობა სამეცნიერო სფეროში;
 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან თანამშრომლობით ერთობლივი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება;
 • მაღალკვალიფიციური პერსონალის სამეცნიერო - კვლევითი მომზადება, რომელსაც შეუძლია ეფექტური წვლილი შეიტანოს საქართველოს პროგრესულ განვითარებაში;
 • მულტიდისციპლინური და ინტერდისციპლინური ფუნდამენტური და გამოყენებითი მეცნიერული კვლევის ჩატარება, რომელიც განსაზღვრავს ცენტრის საერთო პოტენციალს;
 • ქვეყნის სოციალური, ეკონომიკური, ინსტიტუციური და კულტურული განვითარების ხელშეწყობა.

დასახული მიზნების მისაღწევად ცენტრი:

 • აწარმოებს ფიზიოლოგიის, ბიოქიმიის, მოლეკულური ბიოლოგიის, ბიოფიზიკის, ნევროლოგიის, ნეირომეცნიერებების, რადიობიოლოგიის, რადიაციული ეკოლოგიის და მათ მომიჯნავე დარგებში ფუნდამენტური და გამოყენებითი ხასიათის თეორიულ და ექსპერიმენტულ კვლევებს;
 • ზრუნავს ლაბორატორიების თანამედროვე აპარატურით აღჭურვასა და მათი საშუალებით ბიოლოგიისა და მედიცინის შესაბამის დარგებში კვლევის საერთაშორისო სტანდარტების მიღწევაზე;
 • ხელს უწყობს კვლევითი სტატიების – სამამულო და საერთაშორისო დონის ჟურნალებში გამოქვეყნებას, წაახალისებს ცენტრის თანამშრომელთა ციტირების ინდექსის ზრდას;
 • ხელს უწყობს ცენტრისა და უცხოეთის ქვეყნების სამეცნიერო წრეებს შორის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების სფეროში სამეცნიერო ინფორმაციის გაცვლას;
 • ორგანიზებას უწევს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებისა და სიმპოზიუმების გამართვას;
 • აწყობს ახალგაზრდა მეცნიერთათვის საერთაშორისო სკოლა-სემინარებს უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით;
 • თანამშრომლობს სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სფეროში არსებულ მსოფლიო და ევროპულ სამეცნიერო საზოგადოებებთან, მათთან ერთობლივი პროექტების განხორციელების მიზნით.